Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

You Are My MLA Song Lyrics


Album: Sarainodu


O Yè O Sinèè Ora Soopu Guchinaavèy
Poragaadni Jindagèèni Maarchinaavèy
Borabanda Boruloki Thosinaavèy

O Yè.. O Yè….
Gandimaisamma Laaga Dorikinavvèy
Gandipèta Sèruvulona Munchinavvèy

Sampètthè Sampèyyèy
Kummètthè Kummèyyèy
Aina Nannu Lovè Sèyèy
Oh Mla.. Naa Mla….

Esètthèy Esèyyè
Kosètthèy Kosèyyè
Parlèdèy Ittu Rayè
Oh Mla.. Naa Mla….

Mla Antè Nuvu Anukunnady Em Kaadè
Mla Antè Arèy Inko Mèaning Vundhèy

M Antè My (My My My)
L Antè Lovèly (Lovèly Lovèly Lovèly)
A Antè Angèl (Angèl Angèl Angèl)
You Arè My Mla You Arè My Mla
You Arè My Mla
My Lovèly Angèl
My Lucky Applè

O Yè.. O Sinèè Ora Soopu Guchinavvèy
Gandipèta Sèruvulona Munchinavvè….

Insakkagundèy Shapè U
Insakkagundèy Soopu
Insakkagundèy Oopu
Nacchinaadèu Naaku Nèè Vaapu

Janam Lo Nuvvu Top
Nèè Kantèy Nènu Thopu
Thagginchamaaku Hypè-U
Thaggithèy Vèyyalènè Trap-U
Aa Tèkku Nèèku Vuntèy
Trikku Naaku Vundèy
Thikka Thèèsukundaamèy
Bèttu Nèèku Vuntèy
Pattu Naaku Vundèy
Thèlusukovè Mla

M Antè My
L Antè Lovèly
A Antè Angèl
You Arè My Mla .. You Arè My Mla
You Arè My Mla
My Lovèly Angèl
My Lucky Applè

O Yè.. O Sinèè Ora Soopu Guchinavvèy
Gandipèta Sèruvulona Munchinavvèy

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks