Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
lyrics
album
artist

Blockbuster Song Lyrics


Album: Sarainodu


Silakaloori….. Silakaloori…..
Silakaloori Sinthaamany
Na Pèrantè Thèliyanollu Lèrè Janèèè
Vayasu Lèkka Sècrètu Gany
Nannadagamaka Antandhi Jarè Vony
Unnapalam Sogasanta Iddhamany
Sannajaji Pandagalè Chèdhamany
Yèthiki Choostha Yadunnadany
Na Figaru Full Kush Ayyè Pogarunnodny

Nè Vacchèsa Rayyimany
Sarukantha Iyyamany
Raasko Nèè Lifè Inka Blocku Bustarèy

Hèy Blocku Bustarèy Blocku Bustarèy
Nè Chèyyèsthè Nèè Lifè Blocku Bustarèy
Blocku Bustarèy Blocku Bustarèy
Nè Chèyyèsthè Nèè Lifè Block Bustarèy

Silakaloori Sinthaamany
Na Pèrantè Thèliyanollu Lèrè Janèè
Vayasu Lèkka Sècrètu Gany
Nannadagamaka Antandhi Jarè Vony
Unnapalam Sogasantha Iddhamany
Sannajaji Pandagalè Chèdhamany
Yèthiki Choostha Yadunnadany
Na Figaru Full Kush Ayyè Pogarunnodny

Nè Vacchèsa Rayyimany
Sarukantha Iyyamany
Raasko Nèè Lifè Inka Blocku Bustarèy
Hèy Blocku Bustarèy Blocku Bustarèy
Nè Chèyyèstè Nèè Lifè Block Bustarèy
Blocku Bustarèy Blocku Bustarèy
Nè Chèyyèstè Nèè Lifè Blocku Bustarèy

Hèy Etta Pènchavabbayya Nèè Tightu Kandalèy
Ayi Choostha Adhiripoyè Na Kannè Gundèlèy
Hèy Nuvvèm Choosavammaya Idhi Only Samplèy
Manlo Mattèr Inka Undhy Tannul Tannulèy
Alla Tappa Pilladhaanny Kadhu Mèsthiry
Natho Pèttukuntè Naligipoddhi Chokka Isthiry
Uff Antènè Ulikipadè Pilla Bithirèè
Nè Adugu Pèdithè Adhiripoddhi Chèèkati Rathry
Edhèmaina Nè Thayyarè Lèdhanta Sènsaarèy

Raasko Nèè Lifè Inka Blocku Bustarèy
Hèy Blocku Bustarèy Blocku Bustarèy
Nè Chèyyèstè Nèè Lifè Block Bustarèy
Blocku Bustarèy Blocku Bustarèy
Nè Chèyyèstè Nèè Lifè Blocku Bustarèy

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks