Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
lyrics
album
artist

E Vaipuga Song Lyrics


Album: Lover


è Vayipugaa.. Naa Chupu Saagaalèè

è Vayipanèè.. Nèè Jhaada Vètakaalèè

Yètuvaipugaa.. Naa Dhaari Nadavaalèè

Yètuvaipanèè.. è Gaalinadagaalèè

Yèkaakinayyaananèè.. Nèèkèlaa Chèppaalèè

Naa Gundèy Gaayaalanèè.. Nèèkèlaa Choopaalèè

Vishaagamèga Nèètho Migilindaa

Ushodayaala Raatha Mugisindaa

Nèè Prèyma Lènidè.. Naa Kanta Soonyamè

Nisèèdhilo Niraasa Ragilindhaa

Kshanamulèy Kadalanèè.. Ranamèdo Naato Chèsè

Nimishamèy  Vishamulaa.. Naa Praanamè Tolichèsè

Nèè Kaburukayi.. Nènilaa

è Mulla Vaakillaloo.. Jaabilli Chikkindo

è Chèydu Chèèkatlalo.. Chirunavvu Vaalindo

Vishaagamèga Nèètho Migilindaa

Ushodayaala Raata Mugisindhaa

Nèè Prèyma Lèynidè.. Naa Kanta Soonyamè

Nisèèdhilo Niraasa Ragilindhaa

Dhooramè Taraganèè.. Tovalo Adugèstunnaa

Tèèramè Thèliyanèè.. Naavalaa Tirigèstunnaa

Ho Prasnalaa.. Nènilaa

Naa Kalla Logillalo ..Kannèèllu Thèlipènaa

Ninnallu Mana Oosulèè.. Nèè Jaada Choopènaa

Vishaagamèga Nèètho Migilindaa

Ushodayaala Raatha Mugisindaa

Nèè Prèyma Lèynidè.. Naa Kanta Soonyamè

Nisèèdhilo Niraasha Ragilindaa

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enable Notifications    OK No thanks